Security-officer-1920x607

Åpenhetsloven

CERTEGO er en respektert og pålitelig partner for våre kunder, ansatte, leverandører og andre interessenter. Vi har vi forpliktet oss til å bidra til en bærekraftig utvikling som innebærer at vi identifiserer, forhindrer og reduserer negativ miljømessig, sosial og samfunnsmessig påvirkning i vår verdikjede.

Åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022, skal fremme virksomheters respekt for menneskerettighet og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven forplikter oss til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i vår leverandørkjede, dvs. kartlegge, forebygge, gjøre rede for og følge opp hvordan vår virksomhet håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser av vår virksomhet.

CERTEGO har i mange år hatt etiske retningslinjer nedfelt i vår Code of Conduct. Vi har derfor i lengre tid jobbet med å forplikte oss selv og våre leverandører på de områdene som omfattes av Åpenhetsloven.

Vår leverandørkjede

CERTEGO benytter både vareleverandører og tjenesteleverandører. Tjenesteleverandørene er i all hovedsak basert i Norden, mens vareleverandørene våre har produksjon og forsyningskjeder over store deler av verden.

Våre leverandører har signert vår Code of Conduct og har dermed forpliktet seg til å etterleve krav i forhold til forretningsetikk, menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Valg og oppfølging av leverandører

Ved valg av leverandører ser vi på flere kriterier: Kvalitet, serviceoppfølging, pris, forretingsetiske forhold, HMS og ytre miljø, menneskerettigheter og arbeidsvilkår.

CERTEGO benytter en elektronisk plattform for håndtering av kontraktene med våre leverandører. Vi vil benytte samme plattform for oppfølging av leverandørene i årene fremover når det gjelder forhold knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

aktsomhet

Aktsomhetsvurderinger

Vi har gjennomført en overordnet risikovurdering av våre leverandører. Vurderingen så langt innbefatter å etablere grunnlag for å kategorisere leverandørene og så fastsette hvilke konkrete leverandører det er behov for å følge opp nærmere. Utvalgte leverandører vi motta en selvevaluering etter gitte kriterier fra CERTEGO. Denne evalueringen vil danne grunnlag for våre systematiske aktsomhetsvurderinger i tiden fremover.

Figur 1. er hentet fra OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv

Vi har etablert en prosess i styringssystemet vårt i henhold til malen i figur 1.

Informasjonsplikt og redegjørelse

CERTEGO vil følge opp og besvare konkrete forespørsler om informasjon og innsyn om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser med utgangspunkt i aktsomhetsvurderingene vi har utført.

Vi har utarbeidet en redegjørelse for våre aktsomhetsvurderinger, signert juni 2023.  Les den her

For mer informasjon om hvordan CERTEGO arbeider for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, kontakt gjerne Kvalitet- og HMS-sjef Kjersti Larsen på e-post: kjersti.larsen@certego.no

 

 

Kontakt CERTEGO

Ring vårt døgnåpne sentralbord på 09145, eller kontakt nærmeste avdeling direkte.

Fyll ut vårt skjema så kontakter vi deg!