Personvernerklæring for ReachMee Rekrutteringsverktøy

Denne personvernerklæringen gjelder kun for rekruttering. Overordnet personvernerklæring og personvernpolitikk, gjeldende blant annet kundeforhold eller forespørsler finner du her.

CERTEGO AS bruker ReachMee som rekrutteringsverktøy til hele søknadsprosessen, herunder ved utlysning av ledige stillinger og kandidathåndtering. ReachMee gir også søkere mulighet til å abonnere på ledige stillinger.

Hva er formålet med denne Personvernerklæringen?

1.1

CERTEGO (se fullstendig kontaktinformasjon i punkt 2 nedenfor) er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger. Denne Personvernerklæringen beskriver hvordan CERTEGO behandler og bruker personopplysningene vi mottar fra deg i forbindelse med din søknad, og hvordan du kan kontakte oss dersom du har ytterligere spørsmål angående behandlingen av dine personopplysninger.

Det er viktig for deg å vite at du har visse rettigheter når det gjelder bruk av dine personopplysninger. Disse rettighetene omfatter:

  • å kunne få innsyn i dine personopplysninger;
  • å kunne protestere mot behandlingen av dine personopplysninger;
  • å kunne begrense behandlingen av dine personopplysninger;
  • å kunne få dine personopplysninger rettet;
  • å kunne slette dine personopplysninger; og
  • å kunne ha rett til dataportabilitet.

Hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger, har du rett til å inngi klage til en tilsynsmyndighet.
Dine rettigheter er nærmere forklart nedenfor.

Hva er "personopplysninger" og "behandling av personopplysninger"?

1.2

Begrepet "personopplysninger" slik det er brukt i denne Personvernerklæringen betyr enhver opplysning som enten alene eller sammen med andre opplysninger kan føres tilbake til en fysisk person, og enhver annen opplysning som regnes som personopplysninger i henhold til gjeldende lov som CERTEGO er underlagt.

Denne Personvernerklæringen dekker alle personopplysninger som i enhver form anses behandlet i henhold til gjeldende lov i forhold til deg som jobbsøker, herunder personopplysninger som oppbevares, lagres, innsamles, overføres, utleveres eller på annen måte håndteres.

Hvilke personopplysninger vil CERTEGO bruke, til hvilke formål og på hvilket rettslig grunnlag?

Hvilke personopplysninger samler CERTEGO inn?

1.3

Når du søker på en ledig stilling innen CERTEGO, samler vi inn opplysninger som navn, fødselsår, kjønn, samt kontaktopplysninger som e-postadresse, adresse og telefonnummer. Vi samler også inn de personopplysninger du frivillig sender inn via registreringsskjemaet når du søker på en ledig stilling, f.eks. bilde, link til LinkedIn-profilen, kopi av vitnemål, kursbekreftelser, sertifiseringer, samt annen informasjon du inkluderer i din CV eller annen informasjon du gir oss i forbindelse med søknaden din.

1.4

For hvilke formål og på hvilket rettslig grunnlag blir personopplysningene samlet inn?

Vi samler inn de personopplysningene som er angitt ovenfor for å behandle søknaden din og kandidaturet ditt, og vi baserer denne behandlingen på samtykke. Personopplysningene dine vil kunne bli brukt som grunnlag for automatisert beslutningstaking. For hver enkelt stilling bruker vi en kravprofil/kravspesifikasjon som rammeverk for beslutningene som blir tatt. Du kan når som helst og uten begrunnelse trekke tilbake ditt samtykke til CERTEGOs behandling av dine personopplysninger (se punkt 2 for kontaktinformasjon). Vær imidlertid oppmerksom på at hvis du trekker tilbake samtykket til CERTEGOs behandling av dine personopplysninger, betyr det at CERTEGO ikke kan behandle søknaden din.

Vi kan også bruke dine personopplysninger til statistisk analyse av demografisk spredning på kandidatene, bakgrunnssjekk og vurdering av kandidatene, hvis det er aktuelt, basert på CERTEGOs berettiget interesse. Vi har konkludert med at vår berettiget interesse for å gjøre dette ikke tilsidesettes av dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. Kontakt oss gjerne for å motta mer informasjon i denne forbindelse (se punkt 2 for kontaktinformasjon). Du kan protestere mot vår behandling av personopplysninger for disse formålene. Vær imidlertid oppmerksom på at hvis vi ikke kan utføre bakgrunnssjekk eller foreta en vurdering av en kandidat, vil dette føre til at vi ikke kan tilby en ledig stilling til en slik kandidat.

Hvor lenge lagrer CERTEGO dine personopplysninger?

Personopplysningene som er innsamlet og lagret i forbindelse med rekruttering, slettes etter 12 måneder.
Vær oppmerksom på at hvis du ansettes hos CERTEGO, lagres og behandles dine personopplysninger også i samsvar med CERTEGOs Personvernerklæring for Ansatte.

Overføring av personopplysninger

1.5

For de formål som er oppgitt kan personopplysninger overføres til selskaper i CERTEGO.

1.6

Personopplysningene som samles inn og lagres, brukes kun til behandling av søknaden din for den spesifikke jobben du har søkt på i CERTEGO.

1.7

Dine personopplysninger kan også overføres til og behandles av tredjepartsleverandører og leverandører som utfører tjenester for CERTEGO (databehandlere), slik at disse selskapene kan utføre de tjenestene vi krever. Slike tjenester kan omfatte rekrutteringsfirmaer og hodejegere. Kun personopplysninger som er nødvendige for å oppfylle formålene i denne Personvernerklæringen vil bli gitt til disse selskapene. Alle tredjepartsleverandører og leverandører må følge våre instrukser og gjeldende skriftlige databehandleravtale og eventuelle andre avtaler som er inngått mellom CERTEGO og dets tredjepartsleverandører/leverandører, og må implementere hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysningene til våre jobbsøkere.

1.8

CERTEGO vil iverksette tiltak for å beskytte alle personopplysninger som overføres til tredjepart, eller som er overført til andre land, i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og som nevnt ovenfor.

Hvem har tilgang til mine personopplysninger?

Rett til innsyn og korrigering

1.9

Du har rett til å be om innsyn i dine personopplysninger. Dette omfatter retten til å bli informert om hvorvidt personopplysninger om deg blir behandlet, hvilke personopplysninger som behandles, og formålet med behandlingen.
Du har også rett til å korrigere eller komplettere personopplysninger dersom personopplysningene er uriktige eller ufullstendige. Så snart vi blir klar over at eventuelle uriktige personopplysninger om deg behandles, vil vi alltid korrigere slike personopplysninger uten ugrunnet opphold og varsle deg om dette.

1.10

Rett til sletting

Du kan også be om at dine personopplysninger slettes hvis f.eks. personopplysningene ikke lenger er nødvendige for de formål de ble samlet inn for, hvis behandlingen er basert på ditt samtykke og du trekker tilbake samtykket til en bestemt behandling, og det ikke finnes annet rettslig grunnlag for behandling av dine personopplysninger, hvis du protesterer mot behandling av personopplysninger der vi ikke har en mer tungtveiende legitim interesse, behandlingen er ulovlig, eller personopplysningene må slettes for å gjøre det mulig for oss å overholde et rettslig krav. Hvis du har spørsmål om retten til å slette, kontakt gjerne CERTEGO (se punkt 2 for kontaktinformasjon). Vær oppmerksom på at vi kan avvise forespørselen din hvis behandlingen er tillatt eller nødvendig i henhold til lov eller annet relevant rettslig grunnlag.

Rett til å protestere

Du har også rett til å protestere mot vår bruk av dine personopplysninger som vi baserer på vår legitime interesse. Hvis du protesterer, vil vi ikke lenger behandle dine personopplysninger, med mindre vi kan påvise at vi har tvingende legitime grunner for behandlingen som går foran dine interesser, rettigheter eller friheter, eller hvis vi trenger det for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Rett til begrensning

Du kan be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses i følgende tilfeller:

  • hvis behandlingen ikke lenger er nødvendig for de formål personopplysningene ble samlet inn eller behandlet for,
  • hvis du mener at personopplysningene kanskje ikke er riktige,
  • hvis du mener at behandlingen er ulovlig, og/eller
  • hvis du har protestert mot behandling basert på vår legitime interesse.

Rett til dataportabilitet

Hvis du ber om innsyn i personopplysninger om deg som du selv har oppgitt, og hvis personopplysningene blir behandlet automatisk og/eller i henhold til en avtale mellom deg og CERTEGO, kan du be om at opplysningene leveres i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, og du kan også be om at personopplysningene overføres til en annen behandlingsansvarlig, dersom dette er teknisk mulig.

Hvordan benytter jeg meg av mine rettigheter?

2.

CERTEGO, org. nr. 977023637, er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Forespørsler om utøvelse av dine rettigheter som nevnt ovenfor, skal gjøres gjennom vårt kontaktskjema for personvern.

2.1

Hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte CERTEGO. Vennligst se hvem du kan kontakte ovenfor dersom du skulle ha noen forespørsler i forbindelse med behandlingen av dine personopplysninger. Vær oppmerksom på at vi kan kontakte deg og be deg om å bekrefte din identitet for å sikre at vi ikke utleverer dine personopplysninger til uautoriserte personer, og at vi kan be deg om å spesifisere forespørselen din før vi iverksetter handlinger. Når vi har bekreftet identiteten din, behandler vi forespørselen i samsvar med gjeldende lov.
Du har alltid rett til å inngi klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten, og da særlig der du bor, søker om jobb eller der en påstått overtredelse har funnet sted.

Du finner oversikt over relevante europeiske tilsynsmyndigheter her.

Oppdateringer av denne Personvernerklæringen, og manglende overholdelse

2.2

For å sikre at vi overholder personvernlovgivningen kan denne Personvernerklæringen til enhver tid endres av oss. Vi informerer deg om eventuelle endringer. Ethvert brudd på denne Personvernerklæringen skal rapporteres til CERTEGO (se punkt 2 for kontaktinformasjon). Ethvert brudd på denne Personvernerklæringen, herunder enhver behandling eller overføring av personopplysninger for noe annet formål enn det som er angitt i denne Personvernerklæringen, vil bli tatt på alvor og vil føre til at nødvendige tiltak iverksettes (herunder melding om brudd på personopplysningssikkerheten som sendes til relevant tilsynsmyndighet hvis dette kreves i henhold til gjeldende lov).

Vennligst informer oss om eventuelle endringer i personopplysningene knyttet til deg, slik at vi kan behandle personopplysningene presist og forsvarlig.